Instructie: Registratie activiteiten

Onder ‘Activities’ registreer je onderzoeksactiviteiten zoals lezingen, redacteurschappen, lidmaatschappen van wetenschappelijke commissies, bestuurlijke functies, het verstrekken van adviezen, de organisatie van evenementen, etc.

Open in een nieuw venster

Zie hieronder voor een overzicht van de verschillende templates en activiteitstypes die je in Pure kan vastleggen:

 • Editorial activity
 • Publication peer-review

Hieronder plaats je redactionele activiteiten. Het gaat hier om een functie die niet één-op-één verband houdt met één bepaalde tijdschriftaflevering of boek, maar om een langdurige functie die wordt uitgeoefend voor de uitgever van een tijdschrift of seriewerk.

Rollen: Editor; Peer reviewer/referee; Editorial board member; Assistant editor.

Onder Editorial work kun je een keuze maken of je voor een tijdschrift, een uitgever of voor een congres (event) als redacteur hebt opgetreden.

Publisher gebruik je wanneer je bijvoorbeeld in de redactionele raad van een seriewerk of reeks naslagwerken hebt gezeten.

Event kan eventueel gebruikt worden om vast te leggen dat je als peer-reviewer of redacteur werkzaam bent voor een terugkerend internationaal congres.

Andere reviewing activiteiten

Als je als reviewer voor een onderzoeksvoorstel bent opgetreden voor bijv. het NWO, of lid was van een commissie die een onderzoekseenheid beoordeelt, plaats je deze onder ‘Memberships > Membership of research review committee’.

Review je (het proefschrift van) een PhD? Ga naar ‘Teaching/Examination/Supervision > PhD candidate reviewing/examination’.

 • Conference
 • Workshop, seminar
 • Festival/exhibition
 • Other event

Deelname aan of het organiseren van een kortdurend al dan niet terugkerend event (zoals congres, workshop, tentoonstelling, festival, etc.), niet zijnde het houden van een lezing of presentatie.

Rollen: Organiser, Member of programme committee, Chair, Contributor (actieve rol), Participant (passieve rol), Discussant.

Alle lezingen en presentaties – ongeacht of deze op een congres of workshop zijn gegeven worden onder ‘Talk or presentation’ vastgelegd.

Rollen: Speaker, Invited Speaker, Keynote speaker 

Uitzondering zijn Guest lectures die als onderdeel van een cursus/onderwijsprogramma zijn gegeven: deze worden onder ‘Teaching/Examination/Supervision > Teaching activity’ vastgelegd met als rol ‘Guest lecturer’.

LET OP: Over de rol van spreker op een congres, workshop, seminar of ander event zijn de volgende afspraken vastgelegd binnen de KNAW:

 • Invited speaker: spreker die door de organisatie is uitgenodigd;
 • Keynote speaker: spreker die door de organisatie is uitgenodigd en in het programma is aangekondigd als ‘keynote’;
 • Speaker: spreker die is uitgenodigd op grond van een voor het congres ingediende paper of abstract.

 Alle keynote sprekers zijn invited, maar niet alle invited speakers zijn keynote speakers.

Binnen deze categorie registreren we de verschillende rollen waarin je als onderzoeker gevraagd bent om advies te geven over onderwerpen die raken aan je expertise. Het kan gaan om betaald en onbetaald advies. Er is een speciale ‘indicator’ gemaakt om betaald advies te onderscheiden van niet betaald advies:

 • Commercieel
 • Nonprofit (paid)
 • Nonprofit (unpaid)

Rollen: Advisor

 • Membership of board
 • Membership of research review committee
 • Membership advisory board/council
 • Membership of jury
 • Other membership

Noteer hier lidmaatschappen van (wetenschappelijke) raden, besturen, commissies/committees, netwerken, ‘research review committees’. In de categorie ‘other membership’ kun je, indien relevant, lidmaatschappen kwijt van bijvoorbeeld werkgroepen, panels en stuurgroepen.

NB: Gangbaar zal je een activiteit onder ‘Membership’ plaatsen als er een zeker wetenschappelijk of maatschappelijk prestige aan het lidmaatschap zelf is verbonden.

Rollen: Member, Chair

Er worden in Pure vier type ‘membership’ onderscheiden:

 • Membership of board
  Bestuursfunctie gekoppeld aan de eigen wetenschappelijke expertise.
 • Membership of research review committee
  Lidmaatschap van commissies waarin onderzoeksvoorstellen, onderzoeks-programma’s, onderzoeksafdelingen of onderzoeksinstellingen worden geëvalueerd.
 • Membership of advisory board/council
  Lidmaatschappen van wetenschappelijke of maatschappelijke adviesgremia, gekoppeld aan de eigen wetenschappelijke expertise.
 • Membership of jury (prize/award)
  Lidmaatschap van jury’s die belast zijn met de beoordeling van kandidaten die voor een (wetenschappelijke) prijs of erkenning zijn voorgedragen.
 • Other memberships
  Alle lidmaatschappen die niet onder één van de bovenstaande types geplaatst kunnen worden.

Uitzonderingen:

 • Lidmaatschap van een redactie of ‘editorial board’: deze plaats je onder ‘Publication peer-review and editorial work’;
 • Lidmaatschap van de ‘programme committee van een congres‘ deze valt onder ‘Participating in and organising an event‘
  (rol: member of the programme committee)

NB: Het lidmaatschap van een expert werkgroep of adviesgroep, kan eventueel ook onder ‘expert advice’ geplaatst worden.

Wanneer je op uitnodiging van de externe organisatie voor langere tijd (minstens 1 maand) bij die organisatie onderzoek hebt gedaan c.q. lezingen hebt gegeven. Bijvoorbeeld een fellowship bij het NIAS.

Rollen: Visiting researcher

Let wel het gaat hier om een langdurig verblijf (min. 1 maand) bij een ander instituut, gedurende welk je in dienst bij de KNAW blijft.

Gastheerschap van een externe onderzoeker.

Rollen: Host

 • Teaching activity
 • PhD candidate reviewing/examination
 • PhD candidate supervision
 • Student/Intern supervision

Onderwijsgerelateerde activiteiten zoals het geven van cursussen en gastcolleges, alsook het begeleiden, examineren van PhD kandidaten of BA/MA studenten. Het gaat om werkzaamheden waar je vanuit je KNAW aanstelling bij betrokken bent, niet om onderwijsactiviteiten die voortvloeien uit een aanstelling bij een universiteit of hogeschool.

NB: Zodra de PhD zijn thesis heeft afgerond, kan deze door de Pure beheerder onder Research output vastgelegd worden.

Rollen: Supervisor, Reviewer (PhD), Examiner, Guest lecturer, Teacher, Organiser.Bijvoorbeeld:

 • Het verzorgen van een cursus of het geven van een gastcollege (voor studenten): Teaching/Examination/Supervision > Teaching activities
 • De begeleiding van een Bachelor of Master student: Teaching/Examination/Supervision > student/intern supervision

Rest-type voor alle activiteiten die niet onder één van de andere categorieën geplaatst kunnen worden.

Het veld  ‘category’ wordt gebruikt als onderscheidend criterium bij de onderzoeksverantwoording. Er kan gekozen worden tussen ‘wetenschappelijk‘ en ‘maatschappelijk‘.

Beoogd wordt de doelgroep waar de publicatie of activiteit op gericht is geweest: Dit zijn ofwel de wetenschappelijke peers (scientific) of een grotere maatschappelijke doelgroep (societal). Bij publicaties is maatschappelijk opgedeeld in professioneel en populariserend. Professionele doelgroepen zijn bijvoorbeeld: beleidsmakers, medische professionals of docenten. NB: De termen zijn afgestemd op de afspraken die de Nederlandse universiteiten onderling hebben gemaakt (VSNU verband).
id: [return_post_id]

Bij verschillende activiteiten moet een event of externe organisatie opgegeven worden. Hanteer hier de volgende vuistregels:

  • Gebruik de grootste overkoepelende gebeurtenis, dus als je bijvoorbeeld een workshop hebt georganiseerd als onderdeel van een congres, dan is het congres het event. Dat de activiteit een workshop behelsde, kan in de beschrijving van de activiteit worden opgenomen.
  • Als er behalve de activiteit geen herkenbaar ‘event’ te identificeren is, dan kan ter vervanging de organisatie die de activiteit georganiseerd/gehost heeft gebruikt worden (‘external organisation’).

Houd ook voor organisaties aan dat het om het grotere geheel gaat, dus geef niet de faculteit op, maar de universiteit.

De verschilende rollen die onderzoekers kunnen spelen in de uitvoering of tot standkoming van verschillende activiteiten en of events.

Hanteer hier het uitgangspunt: Als je geen passende rol kan vinden, dan past de activiteit die je wil vastleggen mogelijk niet goed onder het gekozen activiteitstype. Probeer daarom eerst of er wellicht een ander activiteitstype is waar de gewenste rol wel bij te vinden is. Als je echter concludeert dat er geen goede combinatie van type en rol te vinden is, neem dan contact op met de centrale Pure beheerder.

Pure houdt geen rekening met de datum(s) van de activiteit en de datum(s) van het event (bijeenkomst, congres, etc.) waar de activiteit mogelijk aan gekoppeld is. Let er op dat de data van het evenement aansluiten op de activiteit.
id: [return_post_id]

Bij sommige activiteiten kan aanvullende informatie ingevuld worden onder ‘indicators’.

<

Bijvoorbeeld bij het type ‘Expert advice’ kan aangegeven worden of het om een betaald of onbetaald advies gaat, of bij ‘Teaching/Examination/Supervision’, kan aangegeven worden om welk type student het gaat.

NB: Selecteer hier niet meer dan één waarde.

[return_post_id]

Bij de types onder Teaching/Examination/Supervision en het type Hosting a visitor’, kan ook de naam van de persoon vastgelegd worden die beoordeeld/begeleid is geworden.
[return_post_id]

Wanneer tenminste alle verplichte velden (gemarkeerd met *) zijn ingevoerd, sla je het record op. Klik daarvoor op ‘ Save’ onder in je scherm. De status van het record wordt op dat moment: ‘For approval’.

De Pure-beheerder controleert de bibliografische gegevens en vult waar nodig gegevens aan. Het record krijgt daarna de status ‘Approved’. Als je hierna het record opnieuw bewerkt, wordt de status ‘for approval’ (eerst het record opslaan). De beheerder krijgt te zien wat er aan het record gewijzigd is en kan de wijzigingen vervolgens accepteren.  Via comments (linksonder in het scherm) kunnen jij en de beheerder aanvullende informatie geven over de gemaakte wijzigingen.
id: [return_post_id]