Concepten, definities en begrippen

idConceptDefinitieTagsSource
3355Bestuursfuncties binnen wetenschappelijke gremia

Bestuursfuncties van wetenschappelijke academies of genootschappen (‘associations’) of andere wetenschappelijke adviesgremia, gekoppeld aan de eigen wetenschappelijke expertise en blijk gevend van wetenschappelijke erkenning door peers.

academy of science, bestuursfuncties, genootschap, lidmaatschap, membership, scientific, scientific board, wetenschappelijke adviesraad, wetenschappelijke raadKNAW
3760Bibliografisch naspeurbaar

Met bibliografisch naspeurbaar wordt bedoeld dat de gegevens zo volledig mogelijk zijn vastgelegd en dat op basis van de vastgelegde gegevens de publicatie gevonden en gelezen kan worden. Aan deze naspeurbaarheid kleeft ook vast dat de publicatie duurzaam (persistent) moet zijn opgeslagen; het is dus niet voldoende dat achterhaald kan worden waarin de publicatie in verschenen is; de publicatie moet (ook na lange tijd) opvraagbaar/toegankelijk zijn. Gezien vanuit het Open Access beleid van de KNAW zou dit sowieso het geval moeten zijn.
id: [return_post_id]

KNAW
3406Bijdragen aan de media

Bijdragen aan de Media, zoals interviews op radio of televisie, wordenonder het content type ‘Press/Media’ vastgelegd.

Naast media contributions worden hier ook media coverage (kranten-berichten, items in actualiteitsprogramma’s) van het eigen onderzoek vastgelegd worden.

Zie ook ‘Invoeren van Press/Media’.

artikelen in de media, media contribution, media participation, pers, tv- of radio-optreden, tv/radio appearanceKNAW
3969Book

Een op zichzelf staand, gepubliceerd werk waarin één of meerdere onderwerpen uitvoerig worden behandeld, veelal geschreven door één, of meerdere samenwerkende auteur(s). Kan ook als volume binnen een thematische serie zijn gepubliceerd. Een boek heeft meestal een ISBN.

In Pure worden boeken onderscheiden naar de doelgroep waarvoor ze zijn geschreven. Dat kan zijn: wetenschappelijke vakgenoten (peers), of (beroepsgroepen in) de maatschappij. Dit wordt aangegeven via de classification (scientific/professional/popularizing). Met dit onderscheid wordt aangesloten bij het in het SEP gemaakte onderscheid tussen het wetenschappelijke en maatschappelijke domein. Het is nadrukkelijk geen indicatie van de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek dat aan het boek ten grondslag ligt.
id: [return_post_id]

KNAW
3757Classification

Het veld  ‘category’ wordt gebruikt als onderscheidend criterium bij de onderzoeksverantwoording. Er kan gekozen worden tussen ‘wetenschappelijk‘ en ‘maatschappelijk‘.

Beoogd wordt de doelgroep waar de publicatie of activiteit op gericht is geweest: Dit zijn ofwel de wetenschappelijke peers (scientific) of een grotere maatschappelijke doelgroep (societal). Bij publicaties is maatschappelijk opgedeeld in professioneel en populariserend. Professionele doelgroepen zijn bijvoorbeeld: beleidsmakers, medische professionals of docenten. NB: De termen zijn afgestemd op de afspraken die de Nederlandse universiteiten onderling hebben gemaakt (VSNU verband).
id: [return_post_id]

KNAW
3448Combined report

In een combined report kunnen meerdere content types in één overzicht getoond worden, bijvoorbeeld, het aantal gepubliceerde congrespapers naast het aantal lezingen. NB: De mogelijkheid om meerdere content types naast elkaar in één rapport te combineren is een standaard feature in de nieuwe rapport module.

Je kunt een combined report maken voor één of meer personen, organisatiedelen of projecten. Dit is handig als een een snel overzicht wil van de productiviteit over een gegeven periode.
id: [return_post_id]

combined report, reportingKNAW
3385Contribution to conference

Bijdragen aan een congres, seminar of workshop die als bestand (paper, abstract, poster) beschikbaar zijn, maar niet zijn opgenomen in een officiële publicatie, zoals een conference proceedings.NB: De betreffende paper, abstract of poster dient wel in Pure geüpload te worden.

Congresbijdragen die wel in conference proceedings gepubliceerd zijn komen onder ‘Chapter in book/volume’.

Wanneer je als spreker, organisator, voorzitter of lid van een panel aan een congres of andere bijeenkomst een bijdrage hebt geleverd, voer je dit in als activity:

 • Talk or presentation (wanneer je als spreker hebt opgetreden)
 • Participating in or organising an event (elke andere betrokkenheid)
bijdrage, conference, congres, contribution, lezing, presentatie, presentation, talkKNAW
3382Contribution to Journal/Periodical

Betreft alle artikelen variërend van artikelen in academische tijdschriften tot krantenartikelen (door de onderzoeker geschreven).

NB: Artikelen die over een onderzoeker zijn geschreven, worden vastgelegd onder het contenttype Press/Media.

journal articlesKNAW
DatasetCollection of data, e.g. databases, survey data, observations, measurements, and other results from experiments.RUG
3421Document version (field)

Hieronder worden de volgende waarden aangeboden:

 • Submitted manuscript: versie vóór het aanbieden van een publicatie aan een tijdschrift/uitgever, ook wel bekend als ‘preprint’;
 • Accepted author manuscript: finale, door de uitgever geaccepteerd versie waarin al het commentaar van de referenten is verwerkt, maar zonder de lay-out van de uitgever of het tijdschrift;
 • Proof: versie waarin de opmaak van de uitgever wel al in is opgenomen, maar door de uitgever als een voorlopige publicatie wordt aangeboden (bijvoorbeeld de E-pub ahead of print);
 • Publisher final version: de uiteindelijke uitgeversversie – wordt inhoudelijk niet meer gewijzigd;
 • Other version: elke versie die niet onder één van de bovenstaande types past.

[return_post_id]

KNAW
3434DOI

What is DOI?

DOI stands for Digital Object Identifier. It is a unique and international identifier for research outputs.

What are the benefits?

DOI is a persistent link to publisher’s version of the publication which:

 • Enables an object to be identified and found on internet;
 • Provides a more long-lasting and reliable reference for finding an online publication than a URL;
 • Makes research outputs easily citable.

for more information on how to find DOI? How to add DOI to Pure? see here: https://adminpure.knaw.nl/?page_id=4494

DOI definition in Dutch:

Een Digital Object Identifier (DOI) is een uniek ‘label’ dat onder meer door uitgevers wordt toegekend aan tijdschriftartikelen met het doel de publicatie gemakkelijk online terugvindbaar te maken. Een voorbeeld van een DOI is bijvoorbeeld: 10.1038/s41598-018-26348-x. Via een speciaal hiervoor beschikbare webservice kan eeneen DOI resolved worden. Een resolver is een online service die op basis van de DOI in een index de URL opzoekt waar de bijhorende publicatie te vinden is. Dit kan gaan om de website van het tijdschrift/de uitgever, maar ook om een publicatie repository.

Een DOI is geen URL, dat wil zeggen, een DOI begint niet met ‘http(s): https://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-26348-x is dus fout. Het adres ‘https://dx.doi.org‘ is waar de ‘DOI resolver‘ staat.

Een resolver is een online service die op basis van de DOI in een index de URL opzoekt waar de bijhorende publicatie te vinden is (meestal de website van de uitgever/het tijdschrift).

De DOI kan ook gebruikt worden om publicaties op te zoeken in bronbestanden, zoals de Web of Science.
id: [return_post_id]

digital object identifier, DOI, resolver, URLKNAW
3401Expert advice

Binnen deze categorie registreren we de verschillende rollen waarin je als onderzoeker gevraagd bent om advies te geven over onderwerpen die raken aan je expertise. Het kan gaan om betaald en onbetaald advies. Er is een speciale ‘indicator’ gemaakt om betaald advies te onderscheiden van niet betaald advies:

 • Commercieel
 • Nonprofit (paid)
 • Nonprofit (unpaid)

Rollen: Advisor

adviseur, consultancy, Expert advice, expertiseKNAW
3347Honorary professorship

Titel, doorgaans verleend door een buitenlandse onderzoeksinstelling, als blijk van erkenning en waardering van bijdragen aan het onderzoek of het onderwijs van de onderzoeksinstelling die de titel verleent.

gasthoogleraarschap, honorary professorshipKNAW
3404Hosting a visitor

Gastheerschap van een externe onderzoeker.

Rollen: Host

KNAW
3349Invited lecture

Wetenschappelijke voordracht op uitnodiging, waarbij reis- en verblijfkosten worden gefinancierd door de uitnodigende organisatie. De wetenschappelijke voordracht staat op zichzelf of is onderdeel van een grotere bijeenkomst (symposium of congres).

invited lecture, invited talksKNAW
3348Keynote lecture

Wetenschappelijke voordracht die centraal staat in een wetenschappelijke bijeenkomst (symposium of congres) en die zich binnen de programmering herkenbaar onderscheidt van de overige lezingen. De sprekers worden uitgenodigd door de congresorganisatie en reis‐ en verblijfkosten worden vaak vergoed door de congresorganisatie.

Afbakening: Inaugurele redes vallen niet (meer) onder deze categorie.

keynote lectures, lezing, voordrachtKNAW
3346Leerstoelen

Medewerkers van het instituut die zijn benoemd als (buiten)gewoon of bijzonder hoogleraar aan een universiteit, ofwel op initiatief van de universiteit, ofwel op initiatief van een niet‐universitaire instelling (bijv. een stichting of de KNAW), en al dan niet in dienst van de universiteit.

academic chair, hoogleraarschap, leerstoelKNAW
3356Lid promotiecommissie

Lidmaatschap van een commissie die beoordeelt of aan een promovendus de graad van doctor wordt verleend.

beoordelingscommissie, leescommissie, lidmaatschap, membership, peer-review panel, PhD, promotie, review committeeKNAW
3444Media contribution

Mediaoptreden of bijdrage waarin de onderzoeker bijvoorbeeld een interview heeft gegeven of als expert is opgevoerd in een radio- of tv programma.
id: [return_post_id]

KNAW
3445Media coverage

Media-aandacht. Hieronder artikelen die worden geschreven over de individuele onderzoeker, het onderzoek of het instituut.
id: [return_post_id]

media coverageKNAW
3402Membership
 • Membership of board
 • Membership of research review committee
 • Membership advisory board/council
 • Membership of jury
 • Other membership

Noteer hier lidmaatschappen van (wetenschappelijke) raden, besturen, commissies/committees, netwerken, ‘research review committees’. In de categorie ‘other membership’ kun je, indien relevant, lidmaatschappen kwijt van bijvoorbeeld werkgroepen, panels en stuurgroepen.

NB: Gangbaar zal je een activiteit onder ‘Membership’ plaatsen als er een zeker wetenschappelijk of maatschappelijk prestige aan het lidmaatschap zelf is verbonden.

Rollen: Member, Chair

Er worden in Pure vier type ‘membership’ onderscheiden:

 • Membership of board
  Bestuursfunctie gekoppeld aan de eigen wetenschappelijke expertise.
 • Membership of research review committee
  Lidmaatschap van commissies waarin onderzoeksvoorstellen, onderzoeks-programma’s, onderzoeksafdelingen of onderzoeksinstellingen worden geëvalueerd.
 • Membership of advisory board/council
  Lidmaatschappen van wetenschappelijke of maatschappelijke adviesgremia, gekoppeld aan de eigen wetenschappelijke expertise.
 • Membership of jury (prize/award)
  Lidmaatschap van jury’s die belast zijn met de beoordeling van kandidaten die voor een (wetenschappelijke) prijs of erkenning zijn voorgedragen.
 • Other memberships
  Alle lidmaatschappen die niet onder één van de bovenstaande types geplaatst kunnen worden.

Uitzonderingen:

 • Lidmaatschap van een redactie of ‘editorial board’: deze plaats je onder ‘Publication peer-review and editorial work’;
 • Lidmaatschap van de ‘programme committee van een congres‘ deze valt onder ‘Participating in and organising an event‘
  (rol: member of the programme committee)

NB: Het lidmaatschap van een expert werkgroep of adviesgroep, kan eventueel ook onder ‘expert advice’ geplaatst worden.

lidmaatschap, membershipsKNAW
3388Non-textual form

Onder ‘Non-textual form’ kunnen software, websites, databases en andere digitale of visuele producten vastgelegd worden.

NB: Een dataset is geen database; voor datasets is een apart content type in Pure beschikbaar.

NB 2: Hier gaat het zelden om producten die als doel op zichzelf worden ontwikkeld – dus bij de onderzoeksverantwoording is het zinvol deze producten in samenhang met de onderliggende onderzoeksprojecten te presenteren.

KNAW
3358Ontvangen gastonderzoekers

Onderzoekers en/of visiting professors van een externe onderzoeksinstelling die op uitnodiging van het instituut een periode (min. 1 maand) op het instituut verblijven voor onderzoek of disseminatie van kennis en die als reguliere wetenschappelijke medewerker meedraait in de onderzoeksgroep.

gastonderzoeker, guest lecturer, guest researcher, host, hosting, visiting professor, visiting researcherKNAW
3318Open Access

Een artikel wordt als Open Access beschouwd als de gepubliceerde versie van het artikel vrij toegankelijk is gemaakt op de website van de uitgever, of als de finale auteursversie vrij beschikbaar is gesteld in een ‘trusted repository’. Dit laatste wil zeggen dat het repository geregistreerd moet zijn in de OpenDoar directory.

Pure fungeert als het KNAW repository en is in de OpenDoar directory geregistreerd. Pure is bovendien de bron voor de Open Access verantwoording/rapportage van de KNAW.

In Pure krijgt een publicatie een ‘open access’ label als:

 • er een electronic version (file/DOI/link) is toegevoegd,
 • de document version ‘publisher final version’, ‘proof’ of ‘accepted author version’ is en
 • de public access to file op ‘open’ is gezet.
KNAW
3603Open AccessKNAW
3353Openbaar lidmaatschap review

Openbaar lidmaatschap van commissies waarin door wetenschappers onderzoeksvoorstellen, onderzoeksprogramma’s, onderzoeksafdelingen of onderzoeksinstellingen worden geëvalueerd.

commissie, evaluatie, memberships, peer-review panel, review committeeKNAW
3508ORCID

De ORCID (https://www.orcid.org)is een persoonsgebonden identificatienummer voor wetenschappelijk onderzoekers dat als uiteindelijk doel heeft de onderzoeker uniek te kunnen identificeren in bronbestanden.

Elke onderzoeker kan zelf een ORCID aanvragen, maar het is mogelijk om als instelling een licentie aan te vragen waarmee de instelling de mogelijkheid krijgt om voor de eigen onderzoekers ORCIDs aan te vragen.
id: [return_post_id]

ORCID, personal identifierKNAW
3543Organization-enhanced

Organization-Enhanced is de mogelijkheid in de Web of Science om met één zoekterm op verschillende naamsvarianten van een organisatie te zoeken in de Web of Science. Deze naamsvarianten zijn ontleent aan de op de publicatie verstrekte affiliaties van de auteurs. Zo kunnen in één keer alle publicaties van die organisatie geselecteerd worden.
id: [return_post_id]

Organisation enhanced, Web of ScienceKNAW
3399Participating in or organising an event
 • Conference
 • Workshop, seminar
 • Festival/exhibition
 • Other event

Deelname aan of het organiseren van een kortdurend al dan niet terugkerend event (zoals congres, workshop, tentoonstelling, festival, etc.), niet zijnde het houden van een lezing of presentatie.

Rollen: Organiser, Member of programme committee, Chair, Contributor (actieve rol), Participant (passieve rol), Discussant.

event, organisationKNAW
3352Peer-review

Onafhankelijke review van wetenschappelijke manuscripten (artikelen, bijdragen, boeken) vóór publicatie, door medewerker(s) van het instituut, op uitnodiging van de redactie van een wetenschappelijk tijdschrift of boekwerk.

Opmerking: Waarschijnlijk is kwalitatieve rapportage met kwantitatieve onderbouwing het meest informatief voor een evaluatie-cie.

journals, peer review, publicationKNAW
3408Peer-reviewed

Heeft betrekking op wetenschappelijke tijdschriften/uitgevers die hun publicatiebeleid baseren op een systeem van kwalitatieve beoordeling door vakgenoten (peers). Beoordeling door alleen de editor(s) van een tijdschrift geldt in principe niet als peer-reviewed/refereed, tenzij er een editorial board is waarvan de leden als expert gelden en een onafhankelijk oordeel kunnen uitspreken over het ingediende artikel. Bij onduidelijkheid of een artikel refereed is, of als er twijfels zijn over de onafhankelijkheid van het referee-proces, wordt het artikel beschouwd als non-refereed. In navolging van wat bij andere onderzoeksinstellingen gebruikelijk is, worden letters to the editor, bijdragen aan de comment/debate secties, recensies en editorials als non-refereed wetenschappelijk artikel geregistreerd en gerapporteerd.

NB: Hoeft voor de KNAW niet op gerapporteerd te worden.

Registratie in Pure: Eerst moet de publicatie geclassificeerd worden als ‘scientific’. Daarmee wordt het veld ‘peer-reviewed’ geactiveerd.

NB: Niet alle output types kunnen als peer reviewed aangeduid worden. Wordt alleen getoond wanneer gekozen is voor de publication category ‘scientific’.

gerefereerd, peer-reviewedKNAW
3437Personal Identifier

Personal Identifiers zijn ‘numerieke codes’ die gebruikt worden om onderzoekers uniek te identificeren in publicatiedatabestanden, zoals de Web of Science. Dit is met handig wanneer er meerdere naamsvarianten van een auteur in omloop zijn, of de auteur heeft een veel voorkomende naam. Het doel is zo te voorkomen dat auteurs foutief geïndentificeerd worden.

Er zijn verschillende identifiers in omloop:

 • ORCID
 • ISNI
 • Researcher id (Clarivate)
 • Scopus id (Elsevier)
 • DAI

Het heeft grote voorkeur dat elke onderzoeker een Personal Identifier toegewezen krijgt. De voorkeur gaat uit naar de ORCID.
id: [return_post_id]

ISNI, ORCID, personal identifier, persoonlijk identificatienummerKNAW
3449Personal user

Een ‘personal user’ in Pure is een onderzoeker met een inlogaccount voor Pure. Een onderzoeker die zelf in Pure mag invoeren bestaat als persoon (person) en als gebruiker (user) in Pure. Voor elke personal user moet de person aan de user gekoppeld zijn. Een personal user kan alleen voor zichzelf gegevens vastleggen, tenzij hem/haar aanvullende rechten zijn toegekend.

Of onderzoekers zelf in Pure gegevens kunnen vastleggen is een belissing die per instituut genomen wordt.
id: [return_post_id]

account, personal userKNAW
3389PhD thesis

Hieronder worden afgeronde proefschriften vastgelegd van zowel interne promovendi als externe. Voor externe promovendi geldt de voorwaarde dat ten minste één van de promotoren een aanstelling heeft bij de KNAW en dat het promotieonderzoek inhoudelijk verbonden is aan het onderzoek van het instituut.

NB 1: Pure’s Personal users (onderzoekers) kunnen alleen hun eigen dissertatie vastleggen. Proefschriften van externe PhD kandidaten zullen daarom door de Pure beheerder van het instituut vastgelegd moeten worden.

NB 2: De begeleiding van PhD kandidaten kan ook als activiteit vastgelegd worden. In dat geval hoeft er geen sprake te zijn van een afgeronde dissertatie.

Activities > Teaching/Examination/Supervision > PhD supervision

NB 3: Als je in de leescommissie of beoordelingscommissie van een PhD-kandidaat hebt gezeten, kan dit ook als activiteit vastgelegd worden.

Activities > Teaching/Examination/Supervision > PhD candidate examination/review

internal/external, PhD candidate, PhD thesis, proefschrift, promovendi, supervisionKNAW
3423Public access to file

Dit bepaalt de zichtbaarheid van het document voor de buitenwereld.

NB: Zolang een record niet is gevalideerd, zal ook het geüploade bestand voor de buitenwereld niet zichtbaar zijn. De validatie wordt periodiek gedaan door de Pure beheerder, deze zal ook de open access status van de publicatie controleren. NB: Ook als de zichtbaarheid van het record (‘visibility’) gezet is op ‘backend’ of ‘confidential’, wordt het record voor de buitenwereld verborgen.

De volgende public access statussen zijn beschikbaar:

 • Open: Het bestand is vrij beschikbaar via de website van de uitgever.NB: Hiermee wordt het bestand tevens toegankelijk gemaakt op het Pure portal.
 • Embargoed: Indien van toepassing. Als deze wordt gekozen zal Pure ook vragen om de periode in te voeren waarop het embargo van kracht is.
 • Restricted: Bestand is wel beschikbaar op de website van de uitgever, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Mag niet via Pure beschikbaar worden gemaakt.
 • Closed: Bestand staat achter een ‘paywall’ op de website van de uitgever en mag niet via Pure beschikbaar worden gemaakt.
 • Unknown: Het is niet bekend of niet duidelijk in welke mate het bestand beschikbaar mag worden gesteld via Pure.

id: [return_post_id]

access, uploading, visibilityKNAW
3715Publicatiestatus

De publicatiestatus wordt gebruikt om aan te geven of een artikel, boek, etc. al is gepubliceerd, of zich nog in een eerdere fase van publicatie bevindt.

Het is van belang dat dit zorgvuldig gebeurd, want voor de periodieke bestuurlijke overleggen (PBO) worden alleen publicaties in aanmerking genomen die gepubliceerd zijn.

Er zijn 6 publicatie-statussen in Pure:

 1. In Preparation: Hierbij gaat het om onvoltooid werk (paper of manuscript) dat nog verdere revisies zal ondergaan voordat het bij een uitgever of tijdschrift wordt aangeboden ter publicatie. Een working paper zou hieronder kunnen vallen.
 2. Submitted: Een afgerond werk dat ter publicatie is aangeboden bij een uitgever of tijdschrift, maar nog niet door deze is geaccepteerd.
 3. Accepted/In press: De uitgever of het tijdschrift heeft het werk geaccepteerd en het wordt door de uitgever verder bewerkt of ge-edit voor publicatie.
 4. E-pub ahead of print: Alle bewerkingen door (de editors van) de uitgever zijn afgerond en de uitgever heeft het werk online beschikbaar gesteld op zijn website. Het werk is echter formeel nog niet gepubliceerd. Deze ietwat schimmige status is te herkennen doordat de uitgever bij het werk iets vermeld als ‘online first’ of ‘ahead of print’ gevolgd door een datum. Ook zal er nog geen issue nummer (afleveringsnummer) zijn toegekend of paginanummers.
 5. Published: Hierbij gaat het om de finale uitgeversversie: Waar bij een E-pub ahead of print in principe nog tekstuele wijzigingen gemaakt zouden kunnen worden door de uitgever, kan dit bij de gepubliceerde versie niet meer gebeuren. Fouten in het document worden niet meer aangepast en worden indien toch nog vastgesteld, via een rectificatie kenbaar gemaakt.
 6. Unpublished: In tegenstelling tot een werk dat ‘in preparation’ is, gaat het hier altijd om een afgerond werk. Bijvoorbeeld een paper dat op een congres is gepubliceerd, maar nooit formeel beschikbaar is gemaakt, of een paper dat weliswaar door een uitgever is geaccepteerd, maar om wat voor reden ooit nooit het daglicht heeft gezien. NB: Het alsnog online beschikbaar maken van een ongepubliceerd paper via Pure dient niet gezien te worden als ‘publiceren’.

Bij de telling van publicaties voor de onderzoeksverantwoording (PBO), wordt alleen gekeken naar publicatierecords met de status published. Wanneer een record nog de status E-pub ahead of print heeft wordt deze niet meegeteld. De reden hiervoor is dat het kan zijn dat het publicatiejaar (‘published‘) van het record, kan verschillen met het E-pub ahead of print jaartal. Hierdoor is er grote kans dat het werk over twee verslagjaren meegeteld wordt (dubbeltelling).
id: [return_post_id]

KNAW
3407Publication category

De doelgroep waarvoor het werk is geschrevenscientific: voor peersprofessional: gericht op een specifieke beroepsgroep, bijvoorbeeld beleidsmakers, medische professionals of docenten.popularizing: voor het brede publiekNB: Deze categorieën zullen in een volgende versie van Pure vervangen worden door de met categorieën ‘academic’ en ‘societal’ uit het Standaard Evaluatie Protocol (SEP). Voor activiteiten is dat al het geval.

KNAW
3398Publication peer-review and editorial work
 • Editorial activity
 • Publication peer-review

Hieronder plaats je redactionele activiteiten. Het gaat hier om een functie die niet één-op-één verband houdt met één bepaalde tijdschriftaflevering of boek, maar om een langdurige functie die wordt uitgeoefend voor de uitgever van een tijdschrift of seriewerk.

Rollen: Editor; Peer reviewer/referee; Editorial board member; Assistant editor.

Onder Editorial work kun je een keuze maken of je voor een tijdschrift, een uitgever of voor een congres (event) als redacteur hebt opgetreden.

Publisher gebruik je wanneer je bijvoorbeeld in de redactionele raad van een seriewerk of reeks naslagwerken hebt gezeten.

Event kan eventueel gebruikt worden om vast te leggen dat je als peer-reviewer of redacteur werkzaam bent voor een terugkerend internationaal congres.

Andere reviewing activiteiten

Als je als reviewer voor een onderzoeksvoorstel bent opgetreden voor bijv. het NWO, of lid was van een commissie die een onderzoekseenheid beoordeelt, plaats je deze onder ‘Memberships > Membership of research review committee’.

Review je (het proefschrift van) een PhD? Ga naar ‘Teaching/Examination/Supervision > PhD candidate reviewing/examination’.

KNAW
3409Publication state

De publicatiefase van een artikel of ander werk dat ter publicatie is aangeboden bij een uitgever of tijdschrift.

Registratie in Pure: Verplicht veld. Vooropgesteld dat de publicatie reeds is verschenen, volstaat het om hier alleen de status ‘published’ in te vullen. Ook het publicatiejaar is verplicht (vul indien mogelijk de volledige publicatiedatum in).

Alleen records die de status ‘published’ hebben worden meegeteld bij de beoordeling van je instituut.

De volgende statussen worden onderscheiden:

 • in preparation: het manuscript (artikel, boek, etc.) is nog niet afgerond
 • submitted: het manuscript is afgerond maar nog niet geaccepteerd voor publicatie
 • accepted/in press: het manuscript is geaccepteerd voor publicatie
 • e-pub ahead of print: het manuscript is als publicatie beschikbaar op de website (van de uitgever), maar nog niet in print.
 • published: het manuscript is als publicatie beschikbaar op de website (van de uitgever) en/of in print
 • unpublished: een onuitgegeven manuscript.
publicatiestatus, publication stateKNAW
3351Redactie van een special issue van een wetenschappelijk tijdschrift

De (gast)redactie van een speciale (eenmalige) uitgave van een wetenschappelijk tijdschrift.

bijzondere uitgave, editorship, journals, redacteurschap, special issueKNAW
3350Redactie wetenschappelijk tijdschrift of wetenschappelijk seriewerk

Een doorlopende inhoudelijke rol in de redactie van een wetenschappelijk tijdschrift of een wetenschappelijke (boek)serie, niet zijnde de redactie van individuele afleveringen. Het gaat daarbij zowel om selectie van manuscripten en toekenning van manuscripten aan reviewers, als ook om formeel vastgelegde adviserende functies.

editorship, journals, redacteurschap, tijdschriftredactieKNAW
3410Role(s)

Via de ‘role’ wordt de betrokkenheid bij de totstandkoming van de publicatie (of ander product) verduidelijkt.

Standaard staat je rol gedefinieerd als ‘author’ met je institutionele organisatie eenheid als affiliatie. Om dit te wijzigen, klik dan op ‘edit’ en pas de rol aan.

Met de optie ‘Add person’ kun je de co-auteurs van je publicatie toevoegen. Voor elke persoon die je toevoegt moet je ook de juiste rol toevoegen.

De rol ‘Editor’ wordt in rapportages ook gebruikt om een selectie te maken van redactionele activiteiten.

Het redacteurschap van boeken, special issues en bijzondere uitgaven worden als output vastgelegd, maar het doorlopend redacteurschap van tijdschriften en boekseries wordt vastgelegd onder Activities > Publication peer-review en editorial work.

Het redacteurschap van een special issue vul je in onder Contribution to journal/periodical > Special issue.

roles, rollenKNAW
3384Special issue (editorship)

Betreft het (gast)redacteurschap van een bijzonder uitgave van een tijdschrift.

NB: Het (langdurige) redacteurschap voor een tijdschriftserie wordt als activiteit vastgelegd: Activities > Publication peer-review and editorial work > Editorial activity.

bijzondere uitgave, editorship, redacteurschap, special issue, tijdschriftredactieKNAW
3400Talk or presentation

Alle lezingen en presentaties – ongeacht of deze op een congres of workshop zijn gegeven worden onder ‘Talk or presentation’ vastgelegd.

Rollen: Speaker, Invited Speaker, Keynote speaker 

Uitzondering zijn Guest lectures die als onderdeel van een cursus/onderwijsprogramma zijn gegeven: deze worden onder ‘Teaching/Examination/Supervision > Teaching activity’ vastgelegd met als rol ‘Guest lecturer’.

LET OP: Over de rol van spreker op een congres, workshop, seminar of ander event zijn de volgende afspraken vastgelegd binnen de KNAW:

 • Invited speaker: spreker die door de organisatie is uitgenodigd;
 • Keynote speaker: spreker die door de organisatie is uitgenodigd en in het programma is aangekondigd als ‘keynote’;
 • Speaker: spreker die is uitgenodigd op grond van een voor het congres ingediende paper of abstract.

 Alle keynote sprekers zijn invited, maar niet alle invited speakers zijn keynote speakers.

KNAW
3405Teaching/Examination/Supervision
 • Teaching activity
 • PhD candidate reviewing/examination
 • PhD candidate supervision
 • Student/Intern supervision

Onderwijsgerelateerde activiteiten zoals het geven van cursussen en gastcolleges, alsook het begeleiden, examineren van PhD kandidaten of BA/MA studenten. Het gaat om werkzaamheden waar je vanuit je KNAW aanstelling bij betrokken bent, niet om onderwijsactiviteiten die voortvloeien uit een aanstelling bij een universiteit of hogeschool.

NB: Zodra de PhD zijn thesis heeft afgerond, kan deze door de Pure beheerder onder Research output vastgelegd worden.

Rollen: Supervisor, Reviewer (PhD), Examiner, Guest lecturer, Teacher, Organiser.Bijvoorbeeld:

 • Het verzorgen van een cursus of het geven van een gastcollege (voor studenten): Teaching/Examination/Supervision > Teaching activities
 • De begeleiding van een Bachelor of Master student: Teaching/Examination/Supervision > student/intern supervision

begeleiding, lesgeven, onderwijs, PhD candidate, promovendi, promovendus, student supervision, teachingKNAW
3712Validatieproces

Het validatieproces in Pure is bedoeld als instrument om de geregistreerde outputs een ‘stempel van goedkeuring’ van het instituut te geven.

Voor de jaarlijkse onderzoeksverantwoording worden alleen records in aanmerking genomen die de status ‘Validated’ hebben. De status bepaalt dus of het record bij de jaarlijkse onderzoeksverantwoording wordt meegeteld.
id: [return_post_id]

KNAW
3394Valideren

Validated’ is de afsluitende ‘Workflow status’ in Pure voor publicaties. Activiteiten, prijzen, mediabijdragen, grants en projecten worden niet gevalideerd maar ‘goedgekeurd’ (approved). Maar in principe komt het op hetzelfde neer. Validated wil zeggen dat iemand binnen het instituut gecontroleerd heeft of het record correct is vastgelegd.

De lastigheid bij het valideren, is dat je enige ‘feeling‘ moet hebben met wat ‘de juiste manier’ is om outputs en activiteiten vast te leggen. Hiervoor is het nodig dat er duidelijke uniforme definities worden gehanteerd in Pure, maar ook dat er uniforme definities worden gebruikt voor de wetenschappelijke indicatoren die al dan niet door de instituten worden gebruikt bij de onderzoeksverantwoording.

Praktisch gezien zijn er dus twee vragen van belang bij de validatie:

 1. Is het resultaat correct geclassificeerd; staat het onder het juiste type?
 2. Zijn de gegevens bibliografisch correct (bibliografisch naspeurbaar) en compleet?

Validatie is ook van belang voor de online zichtbaarheid van de output en activiteiten. Resultaten die niet gevalideerd zijn worden ook niet op het Pure portal getoond en niet door NARCIS en andere online services (OpenAire, Google Scholar) overgenomen.

validate, validating, validation process, valideringKNAW
3357Verblijf als gastonderzoeker

Verblijf van een instituutsmedewerker gedurende een afgebakende periode (min. 1 maand) in een externe onderzoeksinstelling die als reguliere wetenschappelijke medewerker meedraait in de onderzoeksgroep.

gastonderzoeker, guest lecturer, guest researcher, visit, visiting researcherKNAW
3345Verworven wetenschappelijke subsidies

Subsidie die aangewend dient te worden voor wetenschappelijk onderzoek en/of wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur, toegekend op basis van ex-ante evaluatie door wetenschappelijke peers van een onderzoeksvoorstel. Het instituut of een medewerker van het instituut is hoofd- of medeaanvrager.

Opmerking: Het verdient aanbeveling om te specificeren naar hoofd-aanvrager resp. mede-aanvrager.

aanvraag, application, financiering, funding, grants, subsidieKNAW
3403Visiting an external institution

Wanneer je op uitnodiging van de externe organisatie voor langere tijd (minstens 1 maand) bij die organisatie onderzoek hebt gedaan c.q. lezingen hebt gegeven. Bijvoorbeeld een fellowship bij het NIAS.

Rollen: Visiting researcher

Let wel het gaat hier om een langdurig verblijf (min. 1 maand) bij een ander instituut, gedurende welk je in dienst bij de KNAW blijft.

fellow, visiting researcherKNAW
3365Webartikel of blogpost voor een niet

Individuele weblog bijdragen en artikelen op websites voor een niet-wetenschappelijk publiek.

Opmerking: Het is aan het instituut zelf te bepalen of het deze categorie voor een SEP-registratie wil onderscheiden van de brede categorie “Informatietechnologische producten voor maatschappelijk gebruik”.

blog, maatschappelijk, societal, web article, webartikel, weblogKNAW
3344Wetenschappelijke prijs of erkenning

Een prijs of vergelijkbare blijk van erkenning, onafhankelijk toegekend aan een medewerker van het instituut, op voordracht van en door wetenschappelijke peers.

award, erkenning, prijs, prize, recognitionKNAW
3386Working paper/Discussion paper

Hieronder ook webarticles en online papers. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om papers die in een tijdschrift of ander periodiek verschijnen. Bijvoorbeeld een vroege versie van een artikel dat (online) beschikbaar is gemaakt om feedback te krijgen of ideeën uit te wisselen. Ook wel bekend als ‘grijze literatuur’. Het verschil tussen een webarticle en online paper, is dat een webarticle afgestemd is om online gepubliceerd te worden. Een online paper is niets anders dan een paper die online beschikbaar is gemaakt.

KNAW