FAQ – veelgestelde vragen

[return_post_id]

Wat ‘moet’ worden vastgelegd zijn de onderzoeksresultaten waar jaarlijks over gerapporteerd moet worden in het periodiek bestuurlijk overleg (PBO). Hierbij gaat het primair om de  ‘wetenschappelijke productie’, dat wil zeggen het aantal publicaties:

 • Journal articles
 • Chapters in book/volume
 • Books
 • Reports
 • PhD thesis

Daarnaast zijn er nog andere wetenschappelijke producten en activiteiten die weliswaar niet verplicht zijn voor de PBO rapportage, maar die we wel te vinden zijn in de (SEP) zelfevaluaties van de instituten. Hieronder:

 • Talks/presentations
 • Editorial activities
 • Memberships
 • Events (co-)organised by the institute
 • Media coverage/Media contributions
 • Prizes (medals/awards)
 • Personal grants
 • Election to learned society

Tenslotte zijn er nog resultaten en activiteiten waar een individueel instituut van heeft besloten dat zij deze in Pure wil vastleggen. Maar daarover worden vanuit de KNAW geen eisen gesteld, behalve dat – als het instituut deze wil opvoeren in het periodiek overleg – deze resultaten/activiteiten in Pure moeten zijn vastgelegd.

Voor elk van de genoemde types geldt dat een verdere uitsplitsing op subcategorieën mogelijk is. Ook kan een instituut afwijken in de manier waarop de resultaten bij elkaar worden opgeteld, maar het is dan aan het instituut om deze beslissing toe te lichten.
id: [return_post_id]

acpro-id-1240-post-id-3947

Er is niet “één manier” om er achter te komen of er een Pdf of ander full text bestand in Pure geplaatst mag worden. Wel zijn er verschillende ‘tools’ die je kunnen helpen om hierachter te komen. Als het gaat om de uitgeversversie van de publicatie, dan is de tool ‘Unpaywall’ nuttig.

Unpaywall is een service die op basis van de DOI van een publicatie opzoekt of er een ‘gratis’ versie van de publicatie beschikbaar is. Deze informatie wordt opgehaald uit zo’n 50.000 tijdschriften en OA repositories wereldwijd. Unpaywall kan als plugin in je browser (Chrome of Firefox) worden geïnstalleerd. Wanneer je een publicatie op de website van het tijdschrift bekijkt  zoekt Unpaywall automatisch op of er een open access versie van de publicatie beschikbaar is.

Een vergelijkbare service wordt geboden door Kopernio dat door Clarivate wordt gepropageerd.

Ook Clarivate’s Web of Science heeft informatie over de ‘open access status’ van een publicatie.

Artikelen in tijdschriften die in de Directory of Open Access Journals (DOAJ) zijn opgenomen, zijn per definitie Open Access. Pure geeft bij een tijdschrift aan of het is opgenomen in de DOAJ.


NB: De VSNU beschouwt de opname in de DOAJ als een bijzondere categorie van Open Access.
id: [return_post_id]

Zie hier voor verdere toelichting over de manier waarop Open Access in Pure wordt vastgelegd.

acpro-id-1240-post-id-3709

Onderzoekers die zelf hun outputs en activiteiten invoeren moeten als persoon en als gebruiker (user) in Pure bestaan. Wanneer je een user koppelt aan een persoon dan zal Pure hem automatisch als ‘personal user’ aanmaken. Dit houdt in dat de gebruiker een inlogpagina krijgt in Pure en alleen outputs en activiteiten kan vastleggen waar hij zelf aan verbonden is.

Als binnen jouw instituut is afgesproken dat onderzoekers niet zelf invoeren, dan hoef je voor hen ook geen gebruikersaccounts aan te maken. Zij zullen dan alleen als persoon in Pure bestaan.

NB: Het is mogelijk om een personal user additionele rechten te geven zodat hij/zij ook gegevens voor andere onderzoekers kan vastleggen of aanpassen. Dit kan handig zijn als een onderzoeksgroep bijvoorbeeld  de registratie of validatie door één individu wil laten doen voor de hele groep.

Er is een instructie gemaakt voor het aanmaken van een personal user account, dus een account waarbij de gebruiker aan een persoon wordt gekoppeld.
Open in een nieuw venster
acpro-id-1240-post-id-3377

Een probleem met inloggen kan verschillende oorzaken hebben: Er kan een fout zijn gemaakt in de registratie van de gebruiker; er kan een probleem zijn met de afhandeling van de authorisatie (SURFConext); er is een probleem met de authenticatie (de Active Directory)  of er is wellicht een foute instelling van een Firewall. Het is daarom van groot belang zoveel mogelijk details te hebben van de opgetreden foutmelding.

Voor de oplossing is het handig om de gebruiker te vragen een screen print te sturen van de foutmelding die hij/zij ziet: Daar valt vaak al uit af te leiden waar het probleem zit.

Voor het vinden van de oplossing zijn de volgende vragen van belang:

 1. Doet het probleem zich nog steeds voor als de browser wordt herstart? (Alle vensters afsluiten en dan opnieuw starten).
  Als de gebruiker na herstart weer kan inloggen, is er een onderliggend technisch probleem (iets met cookies en server time outs)
 2. Bestaat de gebruiker als user in Pure?
  Als de gebruiker eenmelding krijgt, kan het zijn dat de onderzoeker eenvoudig nog geen account heeft.
 3. Is het KNAW e-mailadres van de gebruiker correct ingevuld als user name?
 4. Is de user gekoppeld aan een persoonsrecord (person) in Pure?
 5. Is de optie ‘user authenticated by external system‘ aangevinkt?
 6. Is het account ‘gelocked‘?Als het niet om één van bovenstaande issues gaat, zal de oplossing waarschijnlijk meer van technische aard zijn.
 7. Staat de gebruiker goed in de  Active Directory’ (AD) van het instituut?
  Het e-mailadres van de gebruiker moet overeenkomen met het e-mailadres in de AD, anders kan de gebruiken niet ‘geauthentiseerd’ worden. NB: Dit is met name van belang voor de instituten die niet in de centrale AD van de KNAW zitten. = Vraag voor de systeembeheerder van je instituut.
 8. Als dit allemaal in orde is, dan is ligt het probleem mogelijk bij SURFconext (de ‘authenticatie’ wordt afgehandeld via SURFConext). Dit wordt centraal via de ICT afdeling van de KNAW afgehandeld. Neem contact op met het centrale beheer via pure@knaw.nl.

id: [return_post_id]

acpro-id-1240-post-id-3501

De publicatiestatus wordt gebruikt om aan te geven of een artikel, boek, etc. al is gepubliceerd, of zich nog in een eerdere fase van publicatie bevindt.

Het is van belang dat dit zorgvuldig gebeurd, want voor de periodieke bestuurlijke overleggen (PBO) worden alleen publicaties in aanmerking genomen die gepubliceerd zijn.

Er zijn 6 publicatie-statussen in Pure:

 1. In Preparation: Hierbij gaat het om onvoltooid werk (paper of manuscript) dat nog verdere revisies zal ondergaan voordat het bij een uitgever of tijdschrift wordt aangeboden ter publicatie. Een working paper zou hieronder kunnen vallen.
 2. Submitted: Een afgerond werk dat ter publicatie is aangeboden bij een uitgever of tijdschrift, maar nog niet door deze is geaccepteerd.
 3. Accepted/In press: De uitgever of het tijdschrift heeft het werk geaccepteerd en het wordt door de uitgever verder bewerkt of ge-edit voor publicatie.
 4. E-pub ahead of print: Alle bewerkingen door (de editors van) de uitgever zijn afgerond en de uitgever heeft het werk online beschikbaar gesteld op zijn website. Het werk is echter formeel nog niet gepubliceerd. Deze ietwat schimmige status is te herkennen doordat de uitgever bij het werk iets vermeld als ‘online first’ of ‘ahead of print’ gevolgd door een datum. Ook zal er nog geen issue nummer (afleveringsnummer) zijn toegekend of paginanummers.
 5. Published: Hierbij gaat het om de finale uitgeversversie: Waar bij een E-pub ahead of print in principe nog tekstuele wijzigingen gemaakt zouden kunnen worden door de uitgever, kan dit bij de gepubliceerde versie niet meer gebeuren. Fouten in het document worden niet meer aangepast en worden indien toch nog vastgesteld, via een rectificatie kenbaar gemaakt.
 6. Unpublished: In tegenstelling tot een werk dat ‘in preparation’ is, gaat het hier altijd om een afgerond werk. Bijvoorbeeld een paper dat op een congres is gepubliceerd, maar nooit formeel beschikbaar is gemaakt, of een paper dat weliswaar door een uitgever is geaccepteerd, maar om wat voor reden ooit nooit het daglicht heeft gezien. NB: Het alsnog online beschikbaar maken van een ongepubliceerd paper via Pure dient niet gezien te worden als ‘publiceren’.

Bij de telling van publicaties voor de onderzoeksverantwoording (PBO), wordt alleen gekeken naar publicatierecords met de status published. Wanneer een record nog de status E-pub ahead of print heeft wordt deze niet meegeteld. De reden hiervoor is dat het kan zijn dat het publicatiejaar (‘published‘) van het record, kan verschillen met het E-pub ahead of print jaartal. Hierdoor is er grote kans dat het werk over twee verslagjaren meegeteld wordt (dubbeltelling).
id: [return_post_id]

acpro-id-1240-post-id-3715

Het validatieproces in Pure is bedoeld als instrument om de geregistreerde outputs een ‘stempel van goedkeuring’ van het instituut te geven.

Voor de jaarlijkse onderzoeksverantwoording worden alleen records in aanmerking genomen die de status ‘Validated’ hebben. De status bepaalt dus of het record bij de jaarlijkse onderzoeksverantwoording wordt meegeteld.
id: [return_post_id]

Meer over validatie acpro-id-1240-post-id-3712

De rapportfunctionaliteit in Pure vormt de basis voor de (kwantitatieve) onderzoeksverantwoording van de KNAW. Daarnaast spelen rapporten een belangrijke rol in het onderhouden van de gegevenskwaliteit in Pure. Een Pure-beheerder moet dit daarom simpleweg ‘in de vingers’ hebben. Het maken van een goed (kloppend) rapport is echter niet gemakkelijk en de leercurve is aanzienlijk.

Wat het compliceert is dat Elsevier bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe rapportmodule. De vraag kan gesteld worden of het nog wel zinvol is om je te verdiepen in het maken van een rapport met de ‘oude’ module. Dat is niet zo eenvoudig te beantwoorden, maar ongeacht de manier waarop Elsevier de nieuwe rapportmodule vormgeeft, zal de essentie van het rapporten (in Pure) hetzelfde blijven: Een rapport dient om een vraag te beantwoorden. Bijvoorbeeld: ‘Welk percentage van het aantal publicaties is open access?’ Bij elke rapportagevraag moet worden uitgezocht welke informatie je nodig hebt om deze vraag adequaat te beantwoorden.

Hoewel de uitwerking van de rapportmodule van Pure zal veranderen, is het voor de begripsvorming (‘hoe rapporten werken’) nuttig om je informatie/verantwoordingsvragen uit te kunnen werken in een rapport, ook als dit nog in de ‘oude’ rapportmodule is. De toegevoegde waarde van Pure zit hem primair in de rapportages die je met Pure kunt maken.
id: [return_post_id]

acpro-id-1240-post-id-3719

Alle publicaties die in Pure staan, de workflow status ‘validated’ hebben en de zichtbaarheidsstatus (visibility) ‘public’, worden in NARCIS opgenomen.

Als een onderzoeker meldt dat zijn/haar publicaties desondanks niet (volledig) in NARCIS worden getoond, dan kan het zijn dat niet al zijn/haar publicaties worden getoond onder zijn/haar NARCIS profiel. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door een mismatch tussen de identifier(s) die in Pure over deze persoon zijn opgenomen en de identifier(s) die in NARCIS over deze persoon zijn opgenomen. Met een identifier wordt bedoeld: een ORCID of een ISNI of een DAI, of een Researcher id, of een Scopus id.

De profielen in NARCIS worden niet overgenomen uit Pure: De NARCIS medewerkers (van DANS) maken deze profielen aan en vragen de instituten periodiek om deze gegevens aan te passen indien nodig.

Vragen over het opnamebeleid voor NARCIS kunnen gestuurd worden naar narcis@dans.knaw.nl
id: [return_post_id]

acpro-id-1240-post-id-3717

“Issues”, vragen en problemen die jij, of onderzoekers van je instituut met Pure ondervinden worden geregistreerd in ‘TopDesk‘. Je kunt de status van deze issues volgen door op TopDesk in te loggen. Op TopDesk worden alleen kleinere technische issues geregistreerd, zoals het niet (goed) werken van een account, problemen met het inloggen of een verzoek om data (in bulk) aan te passen.

Grotere issues, waarbij een functionele wijziging gewenst is, of een beleidsbeslissing voor nodig is, worden in een overzicht op dit blog bijgehouden.
id: [return_post_id]

acpro-id-1240-post-id-3657
Web of Science & ‘Organization Enhanced’

Organization-Enhanced is de mogelijkheid in de Web of Science om met één zoekterm op verschillende naamsvarianten van een organisatie te zoeken in de Web of Science. Deze naamsvarianten zijn ontleent aan de op de publicatie verstrekte affiliaties van de auteurs. Zo kunnen in één keer alle publicaties van die organisatie geselecteerd worden.
id: [return_post_id]

Open de Web of Knowledge: http://apps.webofknowledge.com/
Selecteer de Web of Science Core Collection en zoek via de Basic Search


Kies bij “Topic” voor: Organization-Enhanced
Je kunt de naam
• alternatief a: type de naam in in de 1e zoekbox
• alternatief b: klik “Select from Index” en type een naam in de zoekbox op het volgende scherm
• zie het figuur
id: [return_post_id]

Zie het lijstje hieronder. NB: De namen kunnen natuurlijk ook in de Web of Science/Knowledge opgezocht worden.

 • Royal Netherlands Academy of Arts & Sciences
 • Data Archiving & Networked Services (DANS-KNAW)
 • Fryske Akademy (FA-KNAW)
 • Fungal Biodiversity Centre (CBS-KNAW)
 • Hubrecht Institute (KNAW)
 • Huygens Institute for the History of the Netherlands (KNAW)
 • Institute for War, Holocaust & Genocide Studies (NIOD-KNAW)
 • International Institute of Social History (IISH-KNAW)
 • Meertens Institute (KNAW)
 • Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities & Social Sciences (NIAS-KNAW)
 • Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW)
 • Netherlands Institute for Neuroscience (NIN-KNAW)
 • Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI-KNAW)
 • Rathenau Institute (KNAW)
 • Royal Netherlands Institute of Southeast Asian & Caribbean Studies (KITLV-KNAW)
 • Spinoza Centre for Neuroimaging (KNAW)

id: [return_post_id]