Category Archives: Indicatoren

Indicator: Aantal verwijzingen in Kamerstukken naar het instituut of instituutspublicaties

Het aantal parlementaire verwijzingen naar het instituut die betrekking hebben op de inhoudelijke activiteiten van het instituut. Afbakening: Het gaat om verwijzingen in alle kamerstukken, zowel die van de Eerste Kamer als van de Tweede Kamer. Algemene verwijzingen naar het instituut zoals die bijvoorbeeld voorkomen in begrotingsstukken alsmede Kamervragen die betrekking hebben op het instituut… Read More »

Indicator: Optredens in media en/of nieuwsitems

Mediaoptredens waarin onderzoekers van het instituut een interview of expert comment geven, of waarin een onderzoek, product of maatschappelijke activiteit van het instituut wordt besproken. Afbakening: Onder media wordt vooralsnog verstaan kranten, weekbladen, radio, televisie en vakbladen. Voor online media is het zinvol als criterium te hanteren of het medium een redactie heeft vergelijkbaar met… Read More »

Definitie: Maatschappelijke prijzen

Een prijs die beschouwd kan worden als een blijk van maatschappelijke erkenning, toegekend op voordracht van en door een jury van maatschappelijke partijen (overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties) op basis van criteria voor maatschappelijke kwaliteit. Afbakening: Een prijs die gefinancierd wordt door een maatschappelijke partij, maar toegekend wordt door een jury van wetenschappers en op grond… Read More »

Definitie: Gerefereerd artikel (‘refereed article’)

Definitie: Wetenschappelijke onderzoeksartikel in een tijdschriften met een peer review systeem, gescheiden van de redactie. Afbakening: Beoordeling door alleen de editor(s) van een tijdschrift geldt in principe niet als peer-reviewed/refereed, tenzij er een editorial board is waarvan de leden als expert gelden en een onafhankelijk oordeel kunnen uitspreken over het ingediende artikel. Bij onduidelijkheid of… Read More »

Indicator: Impactscores

Impactscore is een kenmerk van een wetenschappelijk tijdschrift. Impactscore van een wetenschappelijk artikel betreft hier de impactscore van het tijdschrift in het jaar waarin het artikel is gepubliceerd. Opmerking: Gebruikelijk is het aantal artikelen binnen drie bepaalde impactfactor ranges te rapporteren. Deze ranges worden instituutspecifiek vastgesteld en dienen een afspiegeling zijn van wat in het… Read More »

Indicator: Verworven wetenschappelijke subsidies

Subsidie die aangewend dient te worden voor wetenschappelijk onderzoek en/of wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur, toegekend op basis van ex-ante evaluatie door wetenschappelijke peers van een onderzoeksvoorstel. Het instituut of een medewerker van het instituut is hoofd- of medeaanvrager. Opmerking: Het verdient aanbeveling om te specificeren naar hoofd-aanvrager resp. mede-aanvrager.

Indicator: Leerstoelen

Medewerkers van het instituut die zijn benoemd als (buiten)gewoon of bijzonder hoogleraar aan een universiteit, ofwel op initiatief van de universiteit, ofwel op initiatief van een niet‐universitaire instelling (bijv. een stichting of de KNAW), en al dan niet in dienst van de universiteit.