Category Archives: Indicatoren

Indicator: Impactscores

Impactscore is een kenmerk van een wetenschappelijk tijdschrift. Impactscore van een wetenschappelijk artikel betreft hier de impactscore van het tijdschrift in het jaar waarin het artikel is gepubliceerd. Opmerking: Gebruikelijk is het aantal artikelen binnen drie bepaalde impactfactor ranges te rapporteren. Deze ranges worden instituutspecifiek vastgesteld en dienen een afspiegeling zijn van wat in het… Read More »

Indicator: Verworven wetenschappelijke subsidies

Subsidie die aangewend dient te worden voor wetenschappelijk onderzoek en/of wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur, toegekend op basis van ex-ante evaluatie door wetenschappelijke peers van een onderzoeksvoorstel. Het instituut of een medewerker van het instituut is hoofd- of medeaanvrager. Opmerking: Het verdient aanbeveling om te specificeren naar hoofd-aanvrager resp. mede-aanvrager.

Indicator: Leerstoelen

Medewerkers van het instituut die zijn benoemd als (buiten)gewoon of bijzonder hoogleraar aan een universiteit, ofwel op initiatief van de universiteit, ofwel op initiatief van een niet‐universitaire instelling (bijv. een stichting of de KNAW), en al dan niet in dienst van de universiteit.

Indicator: Gerefereerd artikel (‘refereed article’)

Wetenschappelijke onderzoeksartikel in een tijdschrift met een peer review systeem, gescheiden van de redactie. Afbakening: Beoordeling door alleen de editor(s) van een tijdschrift geldt in principe niet als peer-reviewed/refereed, tenzij er een editorial board is waarvan de leden als expert gelden en een onafhankelijk oordeel kunnen uitspreken over het ingediende artikel. Bij onduidelijkheid of een… Read More »

Indicator: Redactie van boeken of edited volumes

Redactie van op zichzelfstaande wetenschappelijke publicaties welke bestaat uit bijdragen van meerdere auteurs, zoals een boek of edited volume (conference proceeding, wetenschappelijke bundel, handboek, Festschrift) over een resultaat van wetenschappelijk onderzoek, gericht op het forum van onderzoekers, verschenen in het verslagjaar. Afbakening: Doorlopende redactieschappen van tijdschriften en seriewerken vallen niet onder deze categorie. Opmerking: Redactie… Read More »

Indicator: Dissertatie

Afgeronde publicatie waarop de graad van doctor is verkregen aan een universiteit. Afbakening: Alleen dissertaties door medewerkers verbonden aan het instituut tellen mee als wetenschappelijke output. Dissertaties door externe onderzoekers die niet verbonden zijn aan het instituut maar waarbij instituutsmedewerkers betrokken waren als promotor of copromotor, tellen niet mee als onderzoeksoutput van het instituut. In… Read More »

Indicator: Redactie wetenschappelijke teksteditie

De verantwoordelijkheid voor het tot stand komen van de uitgave in welke vorm dan ook van historische teksten of documenten waarbij resultaat en werkwijze wetenschappelijk verantwoord worden door paratekst (bijv. inleiding, notenapparaat, begeleidende artikelen).